Paslaugos: Auditas

Auditas

Atliekant auditą ROSK Consulting darbuotojai vadovaujasi Tarptautiniais audito standartais (TAS), Audito įstatymu bei Auditorių profesinės etikos kodeksu. Atlikęs auditą, nepriklausomas auditorius pateikia išvadą, kuri suteikia finansinėms ataskaitoms didesnį svorį, o jose pateikta informacija kartu su metinėmis ataskaitomis tampa papildomu kliento verslo valdymo įrankiu, sustiprinančiu informacijos patikimumą investuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

Atsižvelgdami į įmonės poreikius, siūlome šias audito paslaugas:

  • finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikoje apskaitą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimus, auditas;
  • finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), auditas;
  • ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo auditas;
  • finansinių ataskaitų peržvalga;
  • specialios, iš anksto sutartos, procedūros;
  • vidaus auditas.

Tai pat padedame įmonėms parengti finansines ataskaitas pagal aukščiau paminėtus standartus ar reikalavimus.

Dėl papildomos informacijos apie audito paslaugas prašome kreiptis:

Romanas
SKREBNEVSKIS Direktorius
rskrebnevskis@roskconsulting.lt
+370 68048438

How to enable JavaScript in your browser